روش شیرین سازی کاتالیزوری محصولات سوخت هیدروکربنی پالایشگاه:

روش اول:
دراین روش کاتالیزور فتالوسیانین فلزاتی بویژه کبالت با محلول سود مخلوط شده همزمان با خوراکی که هوا دمیده می شود میکس می گردد.دراثراین عمل سریعا مرکاپتانها به دی سولفیدها تبدیل می شود.وبلافاصله به فاز هیدروکربنی برمی گردند .بعد ازپایان عملیات وعبور از دکانتور,ازیک فیلتر شنی عبور میکند تا عملیات شیرین سازی تکمیل گردد.این کاتالیزور تحت عنوان کاتالیزور مراکس نام دارد.
روش دوم:
کاتالیست کبالت فتالوسیانین سولفونه شده جهت استفاده در فرایند مرکاپتان زدایی می باشد. این نوع کاتالیست ها در واحدهای شیرین سازی و سولفورزدایی نفت خام و برشهای نفتی در اکثر پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. ترکیبات گوگردی موجود در برش های نفتی مشکلات زیست محیطی و تکنولوژی را به دنبال دارند ، با استفاده از این کاتالیست ها بر شهای حاوی مرکاپتان های سبک به همراه سولفید هیدروژن و دی سولفید کربن از برش نفتی حذف و مرکاپتان های سنگین به دی سولفیدها تبدبل و از محصولات جدا سازی می شوند.. واکنش سولفوناسیون کبالت فتالوسیانین با استفاده از اسید سولفوریک دود کننده انجام می گردد.