طریقه محاسبه کردن درصد وزنی اختلاط روغن ها ی اتومبیل برای دست یافتن به ویسکوزیته مورد نظر :

بفرض مثال :
اگر روغنSAE10 با ویسکوزیته ۵ سانتی استوک وروغن SAE40 با ویسکوزیته ۱۲ سانتی استوک باشد.می خواهیم با اختلاط دو روغن فوق به تولید روغن SAE30با ویسکوزیته ۹ داشته باشیم. برای بدست آوردن درصد وزنی اختلاط از روش زیر استفاده می کنیم :
فاکتور روغن پایه یا Base oil factor
از فرمول زیر محاسبه می گردد:

(۱۰۰۰ ×Log Vcst)/log (1000Vcst)

حال فاکتور روغن SAE10 برابر ۱۸۹٫۲
وفاکتور روغن SAE40برابر ۲۶۴٫۷ وهمچنین فاکتور روغن SAE30 برابر ۲۴۰٫۵ مطابق فرمول بالا محاسبه می گردد.
حال جرم روغن SAE40 :

|۲۴۰٫۵ -۱۸۹٫۲|= ۵۱٫۳

و جرم روغن SAE10:

|۲۴۰٫۵ _ ۲۶۴٫۷| = ۲۴٫۲

حال جرم کل روغن اختلاط حاصله :

۵۱٫۳+۲۴٫۲=۷۵٫۵

پس داریم:
درصد وزنی اختلاط روغن SAE10 برابر هست با :

[۲۴٫۲/۷۵٫۵] ×۱۰۰ =۳۲٫۰۵%

و درصد وزنی اختلاط روغن SAE40برابر با:

۱۰۰ – ۳۲٫۰۵ =۶۷٫۹۵%