بررسی علت تنظیم PH در روغنهای امولسیون در آب:

یکی از راههای جلوگیری از رشدونمو موجودات میکروبی درروغن ,تنظیم PHیا اسیدیته ی روغن می باشد.PHمناسب برای رشد میکروب ها درمحدوده ۵/۵تا۸ می باشد.برای تنظیم PHباید محدودیت های دیگر ازجمله حساسیت پوستی کاربران روغن ومیزان خوردگی فلزها را باید درنظرگرفت.

نکات زیر درمورد روغنهای امولسیون درآب قابل توجه است:

۱- PHقابل تحمل برای پوست بدن مابین ۴تا۱۰می باشد.

۲-PHمناسب برای رشد باکتریها مابین ۴تا۸می باشد.

۳-PHاز ۱۰به بالا خورندگی ایجاد می شود.

۴-PH مناسب برای روغنهای امولسیون درآّ ب مابین۸تا۱۰برای رسیدن به محیط موردنیاز که رشد باکتریها را کنترل کندوقابل تحمل توسط پوست کاربران این محلول باشد وازطرفی خوردگی درپائین ترین حدممکن باشد.البته با افزودن مواد میکروب کش می توان کارایی تاثیر را درمقابل کنترل کردن وکشتن انواع باکتریها وکپکها وقارچها را تسریع وافزایش داد.این مواد افزودنی باید دارای مشخصات زیر باشند:۱-اثرمیکروب کشی ماندگار۲-عدم تاثیر نامناسب روی PHآب وروغن۳-عدم تولید بوی زننده۴-سازگاری خوب با پوست

۵-سمیت کم

۶-سازگاری با محیط زیست

۷-توجیه اقتصادی یکی از ترکیبات مهم ترکیب سدیم پیریون است که برای جلوگیری ازرشد قارچها نقش موفقیت آمیزی ازخود نشان داده است.البته تنها مشکل استفاده ازآن موقعی است که نمک آهن وروی در مخلوط آّ ب وروغن وجودداشته باشد.دراین صورت باعث شکل گیری رسوبات توده ای وسفید می شود.یک ترکیب مهم دیگربا نام IPBCکه با نام علمی ۳-یدو پروپینیل بوتیل کربامات است به خاطرسمیت پائین قابل توجه است.البته در محیط مخلوط آب وروغن که در حضور ترکیبات آمیدی وآلکانول آمیدی مورد شک است.

از مهمترین ترکیبات میکروبکش دیگربه شرح زیر است:۱-متیل بیس اوکسا زولیدون ۲-ارتوفنیل فنول۳-بنزو ایزوتیازولها۴-سدیم دی متیل دی تیو کاربامات۵-فنوکسی پروپانول را نام برد.