مینی پالایشگاه

ساخت انواع ریفاینری (مینی پالایشگاه)

ساخت کوره پیرولیز تحت خلاء

ساخت دستگاه تصفیه شیمیایی و فیزیکی روغن

ساخت دستگاه فیلتراسیون روغن

Untitled-1

بدون آلودگی محیط زیست

با استاندارد API آمریکا

پکیج تصفیه روغن سوخته

۲

ساخت دیگ های جوش

ساخت انواع سیستم های بلندینگ

ساخت انواع مخازن ذخیره سوخت و مواد نفتی

قیرهای مایع:

این نوع قیرها ازحل کردن قیرهای جامد درحلالهای مختلف مثل حلالهای نفتی سبک, متوسط وسنگین بدست می آید. این حلالها به شرح زیر هستند:
۱-حلال سبک مثل نفتا
۲-حلال متوسط مثل نفت چراغ
۳-حلال سنگین مثل گازوئیل
هدف ازاین عملیات پائین آوردن ویسکوزیته قیراست. و این قیرها پس از مصرف،حلال آن تبخیر شده و قیر دوباره جامد می گردد.
البته قیرهای محلول خود بر سه نوع هستند:
۱-قیرهای مایع زودگیر: این قیرها از نوع حل کردن قیر ۱۰۰/۸۵ در داخل حلال نفتا بدست می آید چون حلال نفتا خود به راحتی تبخیرمی شود. به آنها قیرهای زودگیر می گویند که در بازار خود شش نوع وجود دارد:RC0-RC1-RC2-RC3-RC4-RC5
۲-قیرهای مایع کندگیر: این قیرها از حل کردن قیر ۱۰۰/۸۵در داخل نفت چراغ بدست می آید. چون این حلال نسبت به حلال قبلی دیرتر تبخیر می شود. به آنها قیر کندگیر می گویند.
و در بازار مصرف شش نوع هستند:MC0-MC1-MC2-MC3-Mc4-MC5
۳-قیرهای مایع نوع دیرگیر: از حل کردن قیر نوع ۱۰۰/۸۵در گازوئیل و یا نفت سیاه بدست می آید. که حلال تبخیر نمی شود. پس از تجزیه قیر سخت می گردد. و این نوع قیرها خود شش نوع هستند:SC0-SC1-SC2-SC3-SC4-SC5
البته قیرهای مایع دیگری هم هستند از نظر ویسکوزیته مثل این قیرها هستند که در حلال نفتا بدست آمده اند. S125یکی از این قیرهاست.
البته ازحل کردن قیر۱۰۰/۱۵۰ و ۵۰/۴۰در حلال نفت چراغ قیرهای مایع نوع CBهستند. که در بخش قیرهای مایع قرار می گیرند.

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت پترو پالایش پارمیس میباشد. © 1393