دستگاه سولفور زدایی گازوئیل به روش اولتراسونیک

۱- از دستگاه همزن اولتراسونیک بطور پیوسته و جریان مداوم برای تسریع اوکسیداسیون سولفور گازوییل و از حلال قطبی برای استخراج هیدروکربن های سولفوردار اوکسید شده استفاده می شود و می توان سولفور گازوییل و  را به کمتر از ۵۰ppm کاهش دهند.

۲- در مرحله اول  از امواج مافوق صوت برای تسریع واکنش اوکسید کردن سولفور در مولکول هیدروکربن استفاده می شود.

۳- در مرحله دوم با استفاده از حلال قطبی و  برج استخراج، هیدروکربن های سولفوردار اکسید شده جداسازی می شوند.

۴- در نهایت در برج استخراج با حلال ، گازوییل عاری از سولفور یا کمترین مقدار سولفور در حد زیر ۵۰ppm حاصل می شود.

۵- استفاده از امواج ماورای صوت در یک راکتور لوله ای جریان مداوم، اوکسیداسیون سولفور را سرعت بخشیده و یک مدت زمان بسیار کوتاه سولفور های موجود در گازوییل در در برخورد با ترکیب اوکسید کننده بطور عمیق و گسترده اوکسید می شوند.

۶- در طرح سولفورزدایی گازوییل از دستگاه همزن مافوق صوت ساخت ایران