فرمول ساخت روغن محلول برای ریسندگی :

دراین فرمول روغن استرچ ,خواصش بهبود یافته وبه صورت محلول قابل استفاده درصنایع نساجی دربخش ریسندگی می باشد.
ترکیبات بکاررفته شامل:
مبنا ۱۰۰قسمت درنظرگرفته می شود.
الف – روغن معدنی استرچ که گرانروی آن در ۱۰۰درجه فارنهایت(۳۸درجه سانتیگراد)به میزان ۵۰تا ۱۰۰بوده وبه میزان ۷۰تا۹۰قسمت درفرمول استفاده می شود.
ب- صابون آلومنیوم به میزان ۰٫۷تا۴قسمت بوده ولی میزان ترجیهی آن ۰٫۷۵تا۱٫۳قسمت می باشد.
ج-امولسیفایر به میزان ۱۰تا۳۰قسمت می باشد.
صابون آلومنیوم ازاسیدهای چرب اشباع C8-C22مثل اسید استئاریک,روغن نارگیل ,اسید لوریک ,اسید پالمتیک,اسید اتیل هگزانوئیک واسید چرب پیه درست می شود .ابتدا این اسیدهای چرب با سود واکنش می دهند وسپس صابون سدیمی حاصل را با سولفات آلومینیوم واکنش می دهند تا صابون آلومینیوم حاصل گردد .لازم بذکراست دراین اختراع ترجیحا از استئارات آلومینیوم استفاده شده است.
امولسیفایر مورد استفاده مخلوطی ازیک محصول تراکمی C11-C15الکل خطی با ۳مول اکسید اتیلن ومحصول تراکم C11-C15الکل خطی با ۹مول اکسید اتیلن است.دراین اختراع ازامولسیفایر نونیل فنول اتوکسیله استفاده شده است.
روش ساخت:روغن معدنی با صابون آلومنیوم تا دمای ۱۱۰درجه سانتیگراد گرم می شوند باهمزدن به صورت یک مخلوط همگن در می آیند.سپس به آن فرصت می دهند تا به دمای ۸۰درجه سانتیگراد افت دمایی پیداکند سپس دراین دما می توان امولسیفایر یونی ویا غیریونی را اضافه کرد.که دراینجا نونیل فنول اتوکسیله اضافه شده وبهم زده می شود تایک مخلوط همگن بدست آید.