صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: ماشین آلات تصفیه روغنساخت دستگاه تصفیه روغن های سوخته و بررسی روش های بازیافت آن
ارمان 6 ماه قبل

ساخت دستگاه تصفیه روغن های سوخته و بررسی روش های بازیافت آن
09123960995
روغن های مورد استفاده برای روغن کاری ماشین آلات پس از مدتی خاصیی خیود را از دسی میی دهد. قسمتی از این روغن ها جمع آوری شده و تصفیه می شوند و مجیددا میورد اسیتفاده قیرار میی گیرند .تصفیه روغن های سوخته در ایران عمدتا به روش سنتی با استفاده از اسیدسولفوریک و خیا رنگبر انجام می شود که حاصل آن تولید پسماند ویژه به نام لجن های اسیدی اس که از حیدود 04 سال گذشته تاکنون که بازیاف روغن های کارکرده در ایران آغاز شده، در مناطق مختلی بیه شی ل ابتدایی در محیط زیس تخلیه شده اس . در این تحقیق در ابتدا ترکیبات لجن های اسیدی ناشی از تصفیه روغن سوخته با استفاده از آزمایشات انجام یافته توسط سازمان محیط زیس اسیتان سیمنان در نواحی صنعتی شهرستان های گرمسیار و آرادان و سیای هیای تخلییه ایین لجین هیا در منطقیه نورالدین آباد گرمسار و اثرات سوء زیس محیطی آن مورد بررسی قیرار میی گییرد. سیرس در میورد روشهای شناسایی و رفع آلودگی ایجیاد شیده از تخلییه ایین میواد در محییط هیای خیاکی و آبهیای زیرزمینی بحث شده و بهترین روش ها جه رفع این آلیودگی هیا و اصیلاا خیا و تصیفیه آبهیای زیرزمینی پیشنهاد می گردد