صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: اطلاعات عمومیساخت دستگاه تصفیه روغن های سوخته و بررسی روش های بازیافت آن
وزیری 6 ماه قبل

ساخت دستگاه تصفیه روغن های سوخته و بررسی روش های بازیافت آن
09123960995

روغن های مورد استفاده برای روغن کاری ماشین آلات پس از مدتی خاصیی  خیود را از دسی  میی دهد. قسمتی از این روغن ها جمع آوری شده و تصفیه می شوند و مجیددا میورد اسیتفاده قیرار میی گیرند .تصفیه روغن های سوخته در ایران عمدتا به روش سنتی با استفاده از اسیدسولفوریک و خیا  رنگبر انجام می شود که حاصل آن تولید پسماند ویژه به نام لجن های اسیدی اس  که از حیدود 04 سال گذشته تاکنون که بازیاف  روغن های کارکرده در ایران آغاز شده، در مناطق مختلی  بیه شی ل ابتدایی در محیط زیس  تخلیه شده اس . در این تحقیق در ابتدا ترکیبات لجن های اسیدی ناشی از تصفیه روغن سوخته با استفاده از آزمایشات انجام یافته توسط سازمان محیط زیس  اسیتان سیمنان در نواحی صنعتی شهرستان های گرمسیار و آرادان و سیای  هیای تخلییه ایین لجین هیا در منطقیه نورالدین آباد گرمسار و اثرات سوء زیس  محیطی آن مورد بررسی قیرار میی گییرد. سیرس در میورد روشهای شناسایی و رفع آلودگی ایجیاد شیده از تخلییه ایین میواد در محییط هیای خیاکی و آبهیای زیرزمینی بحث شده و بهترین روش ها جه  رفع این آلیودگی هیا و اصیلاا خیا  و تصیفیه آبهیای زیرزمینی پیشنهاد می گردد . 

 
کلید واژه ها
لجن اسیدی، روغن سوخته، فلزات سنگین، تصفیه آب زیرزمینی، اصلاا و پاکسازی خا ، شناسایی آلودگی