صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: اطلاعات عمومیسولفورزدایی از گازوئیل با استفاده از نانوکاتالیست اکسید نیکل کبالت (NiCo2O4) تحت نور مرئی
زکریا 6 ماه قبل

سولفورزدایی از گازوئیل با استفاده از نانوکاتالیست اکسید نیکل کبالت (NiCo2O4) تحت نور مرئی
اين مقاله رفتار فوتوكاتاليستي اكسيد مختلط نيکل- كبالت را در فوتوسولفورزدايي دي بنزوتيوفن، نوعي تركيب گوگرددار آروماتيک در برشهاي نفتي از مدل گازوئيل گزارش مي دهد. فوتوكاتاليست به روش هم رسوبي سنتز شد و ساختار آن با اشعه ايکس و طيف سنجي مادون قرمز بررسي شدكه نتايج نشان داد كه فوتوكاتاليست در فاز اسپينلي قرار دارد. با تکنيک ميکروسکوپ الکتروني روبشي نانوذرات بودن فوتوكاتاليست سنتزي تاييد شد. جهت حذف دي بنزوتيوفن از يک مدل گازوئيل از سولفورزدايي فوتوكاتاليستي استفاده شد. سپس نمونه استاندارد گازوئيل با مقادير استانداردي از تركيبات حلقوي گوگرد (تيوفن و مشتقات آن) تهيه و سپس مقادير معيني از جاذب مورد نظر به نمونه هاي استاندارد گازوئيل اضافه و در نهايت ميزان جذب نمونه ها به وسيله دستگاه UV/Vis اندازه گيري شد. به منظور تعيين شرايط بهينه جذب، كاهش تعداد آزمايشات و صرفه جويي در وقت و هزينه ها و نيز توسعه يک مدل رياضي بين فاكتورها و پاسخ از طراحي آزمايش به روش پاسخ رويه سطح استفاده گرديد و مشخص گرديد كه از بين فاكتور هاي تحت مطالعه، به ترتيب دماي واكنش (%16.4) و زمان تابش دهي (%12.4) بيشترين تاثير را بر روي حذف دي بنزو تيوفن دارند. نتايج اين بررسي عملکرد مناسب نانواسپينل را در سولفورزدايي نوري دي بنزو تيوفن نشان داد.