زکریا 6 ماه قبل

فرایند ایزومریزاسیون
این فرایند جهت تبدیل نفتای سبک (Light Straight Run Naphtha) به ایزومریت (Isomerate) مورد استفاده واقع می شود. هدف اصلی این فرایند افزایش عدد اکتان خوراک ورودی می باشد. خوراک این فرایند پارافین های 5 و 6 کربنه می باشند که به کمک کاتالیست ­های آلومینیوم کلراید/پلاتین به ترکیبات شاخه دار (ایزومر) این هیدروکربن ها تبدیل می شوند.
افزایش تقاضا برای بنزین با عدد اکتان بالا از یک طرف و از طرف دیگر وجود استانداردهای کیفی و زیست محیطی سبب شده است که شرکت های پالایشی بعد از تصفیه هیدروژنی نفتای خروجی از برج تقطیر، این برش هیدروکربوری را به دو جریان نفتای سبک (LSR) و نفتای سنگین جدا نمایند. بعد از آن برش سبک را به عنوان خوراک واحد ایزومریزاسیون و برش سنگین را نیز به عنوان خوراک واحد تبدیل کاتالیستی (Naphtha Reforming) استفاده می نمایند.
شرکت UOP به عنوان معتبرترین شرکت دارنده دانش فنی فرایند ایزومریزاسیون در دنیا محسوب می شود. به طور معمول از دو نوع کاتالیست در این فرایند می توان استفاده نمود:

  • کاتالیست Pt/Cl-Al2O3
  • کاتالیست Pt/H-mordenite

که معمولا کاتالیست ­های نوع اول در دما و فشار پایین تری نسبت به کاتالیست های نوع دوم در فرایند مورد استفاده قرار می گیرند. شایان ذکر است با توجه به عدد اکتان مورد نیاز محصول خروجی از فرایند می توان محصول را مجددا به فرایند بازگشت داد تا با تکرار واکنش های ایزومریزاسیون میزان ترکیبات شاخه دار را بیشتر نمود.