زکریا 4 ماه قبل

 قانون جدید چک
۱۱- اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می افتد؟
مشمول الزام ها و سازوکارهای مقرر در قانون صدور چک نمی شوند و صرفاً نقش یک سند مدنی دارد که نشان می دهد از شخصی طلب دارید.
۱۲- وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟
صادرکننده چک، چک را در سامانه صیاد ثبت می کند .ذینفع چک نیز آن را تایید می کند.
۱۳- اگرمندرجات برگه چک با اطلاعات سامانه صیاد مغایر باشد تکلیف چیست؟
در حال حاضر که ثبت چک اختیاری است ملاک، برگه چک است اما با توزیع چک های جدید در صورت وجود مغایرت، بانک،  وجه چک را پرداخت نمیکند و اگر دارنده چک بخواهد، می تواند چک را برگشت بزند.
۱۴- کسانی که دریافت کننده چک هستند از کجا بدانند صادرکننده در سامانه صیاد، صدور آن را ثبت کرده است؟
نکته مهم این است که دریافت ، کننده اگر در صیاد وارد نشده و اطلاعات ثبتی صادرکننده را تایید نکرده باشد  در زمان دریافت برگه چک حتما، چک او اعتبار ندارد بنابراین برای اطمینان از این موضوع دریافت کننده چک باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و اطلاعات ثبت شده توسط صادرکننده را بررسی و تایید کند.