زکریا 6 ماه قبل

43
سوزاندنیکفرآینداحتراقکاملضایعاتنفتیدرحضورهواياضافیوسوخت
کمکیاستکهدرپالایشگاههايبزرگبرايتصفیهلجننفتیبکارمیرود.
کاراییزبالهسوزهاتابعشرایطزیاديازجملهشرایطاحتراق،زمانماند،دما،
کیفیتمادهيخام،حضورسوختکمکیونرخدورریزخواهدبود.
پسماند سوزيپسماند سوزيNIOC- HSE MANAGEMENT
44
مزایا:
بهعنوانمنبعانرژيباارزشمیتواندتوربینهايبخاررابهحرارتدرآورد
کاهشحجمزیادضایعاتدرفرآیندسوزاندن
معایب:
نیازبهفرآیندپیشتصفیهبرايکاهشآباضافیبدلیلاینکهلجننفتیحاويمقدار
زیاديرطوبتاست.
نیازبهسوختکمکیبرايحفظدماياحتراق
مزایا و موانع پسماند سوزيمزایا و موانع پسماند سوزيNIOC- HSE MANAGEMENT
45
پایدارسازي–انجماد(S/S)یکروشتصفیهسریعوارزاناستبااستفادهازساکن
کردنآلایندههاوتبدیلآنهابهیکفرمکمترقابلحلشدنوکمتر
سمی)پایدارسازي(ودرمحفظهقراردادنآنهاباایجادیکترکیبپیچیدهبادوامبا
یکپارچگیبالايسازهاي)جامدسازي(.
استفادهازاینروشتصفیهبرايضایعاتغیرآلیبطورگستردهگزارششده.این
روشباضایعاتآلیکمترسازگاراستبهایندلیلکهترکیباتآلیمانعازشکل
گیريپیوندهايچسبناكهیدراتاسیونشدهوعموماتولیدپیوندشیمیایینمیکنند.
درمجموعاحتمالآزادشدنغلظتهايزیاديازآلایندهدرتماسبامحیطزیست
وجوددارد.
پایدارسازي و انجمادپایدارسازي و انجماد))SS//SS((NIOC- HSE MANAGEMENT
46
مزایا و موانع پسماند سوزيمزایا و موانع پسماند سوزي
اگرچهروشS/Sبرايتثبیتآلایندههايغیرآلیوحتیآلیموثربودهاستاما
ناشناختههايزیاديدرموردقدرتفیزیکیS/Sدرتصفیهلجننفتیوهزینهي
تصفیهيآنبرايمقادیرحجمیزیادلجنوجوددارد.NIOC- HSE MANAGEMENT
47
اینیکروشتصفیهبرايتجزیهآلایندههايآلیازطریقفعالیتشیمیایییادیگر
پروسههاياکسیداسیوناست.اکسیداسیونشیمیاییشاملواردکردنموادشیمیایی
کنشگربهضایعاتنفتیبهمنظوراکسیدکردنترکیباتآلیبهکربندياکسیدوآب
ویاتبدیلآنبهموادغیرخطرناكهمچوننمکغیرآلیمیباشد.اکسیداسیون
توسطواکنشگرفنتون،هیپوکلریت،اوزون،پرتوافشانیالتراسونیک،پرمنگنات،
پرسولفاتانجاممیگیردومنجربهتولیدمقدارکافیرادیکالهیدروکسیلمیشود
کهبصورتسریعباترکیباتآلیوغیرآلیواکنشمیدهد.
تصفیه ي اکسیداسیونیتصفیه ي اکسیداسیونیNIOC- HSE MANAGEMENT
48
مزایا و موانع پسماند سوزيمزایا و موانع پسماند سوزي
درمجموعاکسیداسیوننیازبهیکدورهيزمانینسبتاکوتاهتصفیهبرايتجزیهلجن
نفتیدارد.اینروشحساسیتکمینسبتبهعواملبیرونینظیربارهايآلایندهها،
تغییراتدماییوحضورموادبیولوژیکیسمیدارد.اگرچهتصفیهحجمزیادياز
لجننفتیباکمکاکسیداسیوننیازبهحجمزیاديواکنشگرشیمیاییداریماما
متدهاياکسیداسیونپیشرفتهنیازمندتجهیزاتپیشرفتهوانرژيزیادوروديدارندکه
همینمسائلهزینههارابالامیبرد.NIOC- HSE MANAGEMENT
49
زیست پالاییزیست پالایی
زیستپالاییبصورتفرآینداستفادهازمیکروارگانیزمهابرايحذفآلایندههاي
زیستمحیطیتعریفمیشودومعمولابهمنظورترمیممحیطهايآلودهبهنفتاز
طریقتجزیهيمیکروبیPHCsصورتمیگیرد.بیشترینروشهايزیستپالایی
مطالعهشدهشاملتصفیهبهکمکپخشدرزمین،کمپوستودوغابزیستیاست.NIOC- HSE MANAGEMENT
50
زیستپالاییبصورتفرآینداستفادهازمیکروارگانیزمهابرايحذفآلایندههاي
زیستمحیطیتعریفمیشودومعمولابهمنظورترمیممحیطهايآلودهبهنفتاز
طریقتجزیهيمیکروبیPHCsصورتمیگیرد.بیشترینروشهايزیستپالایی
مطالعهشدهشاملتصفیهبهکمکپخشدراراضی)Land farming(،کمپوستو
دوغابزیستیاست.
تصفیه به کمک پخش در زمینتصفیه به کمک پخش در زمینNIOC- HSE MANAGEMENT
51
پیل هاي بیولوژیکیپیل هاي بیولوژیکی//کمپوستکمپوست
اینروشبهعنوانیکتکنولوژيجایگزینبرايLand farmingموردتوجهقرار
گرفتهاستولینیازمندسطحاراضیگستردهاست.منظورازپیلهايبیولوژیکی
تبدیلمواددورریزبهشمعیاتلهايخاکیاستباارتفاع2-4متربرايتجزیهبه
کمکمیکروارگانیزمهايبومیوخارجی.پیلهامیتوانندثابتباشندوبهکمک
لولههايهوادهی،هوادهیشوندویااینکهبادستگاههايمخصوصّتلخاكزیرو
روشوند.راندمانتصفیهزیستیمیتواندباتنظیمرطوبت،دمیدنهواواضافهکردن
عواملحجمدهندهوموادمغذيبهبودیابد.عواملحجمدهندهشاملنی،خردهچوب
ناشیازارهکردن،پوستهيکندهشدهيدرختوقطعاتچوباست.