صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: روغن های صنعتی و گریس هاچقدر روغن سوخته در دنیا تولید می شود؟
وزیری 6 ماه قبل

تخمین تولید روغن سوخته

قسمت عمده روغن سوخته تولیدی مربوط به بخش خودرو می باشد که مقادیر قابل توجهی روغن استفاده می کند، این امر می تواند مبنایی برای تخمین عرضه و تقاضا باشد.
عرضه و تقاضای جهانی روغن های روانکاری
پیش بینی می شد که تقاضای جهانی ۳/۲ درصد در سال افزایش یافته و به ۷/۴۱ میلیون تن در ۲۰۱۰ برسد. این پیش بینی بر اساس نرخ رشد تولید جهانی وسایل موتوری و افزایش کیلومترهایی که هر وسیله به سبب گسترش شهرها طی می کند بنا شده بود. انتظار می رفت رشد فعالیتهای تولیدی جهانی نیز تقاضای روغن های صنعتی مانند روغن هیدرولیک و روغن فرآیند را افزایش دهد. درحالیکه تقاضای جهانی روانکار پیش بینی می شود به ۵/۴۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ کاهش یابد۱۴، این افت برآورد در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۰ به دلیل رکود اقتصادی جهانی بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ می باشد. یک بخش کوچکی از این کاهش ممکن است به سبب دستاوردهای بهره وری در همه بخش های عملیاتی باشد.
همانطور که اقتصاد در دور دنیا بویژه در آسیا روند رو به رشد را نشان می دهد، تقاضای تخمینی روانکارها در جهان می تواند در سطح حدود ۴۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ باقی بماند، در حالیکه این روند نشان می دهد تقاضا در مناطق آسیا/ اقیانوسیه، آفریقا/خاورمیانه و آمریکای لاتین به سبب گسترش سریع صنعتی شدن و افزایش نرخ مالکیت خودرو بیشتر می باشد. روغن های موتور به عنوان بزرگترین بخش باقی می مانند در حالیکه روغن های صنعتی به سرعت رشد می کنند. آخرین مطالعه انجام شده توسط گروه فریدونیا پیش بینی می کند که تقاضای جهانی روانکار به ۷/۴۱  میلیون تن در سال ۲۰۱۵ می رسد. این پیش بینی بر اساس دستاوردهای مختلف مانند فرمولاسیون (برای مثال معدنی، سنتتیک، تصفیه دوم، گیاهی)، محصول (برای مثال روغن موتور، روغن فرآیند، روغن هیدرولیک، روغن فلزکاری)، بازار (برای مثال بازار خدمات پس از فروش وسیله موتوری، تولید) در مناطق مختلف جهان و در ۳۱ کشور می باشد۱۵.
این بررسی برآورد بازار برای کشورهای مختلف در مناطق جغرافیایی عمده مانند آمریکا ، کانادا، ژاپن، اروپا، آسیا، اقیانوسیه، خاورمیانه و آمریکای لاتین را براساس اطلاعات جمع آوری شده در یک مقاله آزاد نشان می دهد.
a)    تولید جهانی روغن موتور
تولید جهانی روغن روانکاری ۱/۴۱ میلیون تن برای سال ۲۰۱۲ پیش بینی شده است. جدول ۱-۴-۱a یک شکست تقریبی منطقه ای را نشان می دهد. برآورد تقاضا برای ۲۰۱۵ تقریبا مشابه ۲۰۰۳ می باشد.
جدول ۱-۴-۱a: تولید جهانی روغن روانکار (۲۰۰۳)

بازار روانکار تخمینی۲۰۰۳
میلیون تن

منطقه

آمریکای شمالی

۹/۸

آمریکای جنوبی و مرکزی

۲/۳

اروپای غربی

۱/۵

اروپای شرقی/مرکزی

۹/۴

خاورمیانه و خاور نزدیک

۲

آفریقا

۸/۱

آسیا اقیانوسیه

۲/۱۱

مجموع

۱/۴۱

 
b)    مصرف جهانی روغن های روانکار
اگرچه داده های زیر که در دسترس می باشند مربوط به دوره های گذشته (۱۹۹۷و۹۸ و ۹۹) می باشند، روند تقاضا برای روغن روانکار در کشورهای مختلف در طول این سه سال افزایش یا کاهش مشخصی نشان نمی دهد. مراجع مختلف در مقالات نیز پدیده مشابهی را که در شکل ۱-۴-۱a مشهود است حتی برای حال حاضر در تمام کشورها نشان می دهند۱۵.
الگوی مصرف جهانی روانکارها در طول ۱۹۹۹-۱۹۹۷ (۱۰۰۰تن)
تخمین تولید روغن سوخته (1)
شکل ۱-۴-۱a: الگوی جهانی مصرف روانکارها در ۱۹۹۹-۱۹۹۷ (ضمیمه ۱)
جدول ۱-۴-۱b تقاضای منطقه ای روانکارها در طول دو سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ را نشان می دهد.
جدول ۱-۴-۱b: تقاضای (جهان) منطقه ای روانکارها

 

سال

منطقه

۲۰۰۴

۲۰۰۵

آمریکای شمالی

۸۱۷۰

۸۱۳۰

آمریکای لاتین

۳۲۱۵

۳۲۹۵

اروپای غربی

۴۷۰۵

۴۶۳۵

اروپای شرقی/مرکزی

۴۸۳۵

۴۹۰۵

خاورمیانه

۱۷۷۵

۱۸۷۰

آسیا اقیانوسیه

۱۱۵۸۰

۱۱۸۷۰

جهانی

۳۶۱۳۰

۳۶۵۰۰

(واحد ۱۰۰۰ تن)
از این جدول می توان نتیجه گرفت:

 • ایالات متحده نزدیک ۲۵ درصد مجموع تقاضای جهانی را دارد و سرانه تقاضای روغن روانکار آن بسیار بیشتر از مناطق دیگر است ( به دلیل استفاده گسترده از خودرو در مقایسه با دیگر مناطق)
 • اروپا سطح بالایی از فعالیت صنعتی دارد اما در این منطقه کاربرد خودروی شخصی در مقایسه با آمریکا به دلیل تاثیر بیشتر وسایل نقلیه عمومی بسیار کمتر است.

الگوی کلی مصرف انواع مختلف روغن ها و روانکارها در شکل ۱-۴-۱b نشان داده شده است، روند مشابهی در سطح جهانی می تواند دنبال شود.
 تخمین تولید روغن سوخته (2)
شکل ۱-۴-۱b: سهم جهانی روانکارهای مختلف
در این نمودار سهم روغن موتور ۵۶ درصد، روغن هیدرولیک ۱۳ درصد، روغن فرآیند ۱۰ درصد، روغن های صنعتی دیگر ۱۱ درصد، روغن های دریایی ۵ درصد، گریس ۳ درصد، روغن دنده صنعتی ۲ درصد می باشد.
تخمین تولید روغن سوخته در جهان
در حالیکه تولید کل جهانی روانکارها را می توان نزدیک به تولید واقعی، تخمین زد اما تخمین مشابه در مورد مقدار روغن سوخته تولیدی دشوار است زیرا مصرف کننده ها و بازیافت کننده ها اطلاعاتشان را به اشتراک نمی گذارند. میزان تولید روغن سوخته بر پایه پیش فرض های زیر تخمین زده می شود:
۱-     تمام روانکارها و روغن های صنعتی تولید شده به طور کامل مصرف می شوند
۲-     روغن های سوخته همیشه مخلوطی از روغن های مختلف هستند از قبیل روغن موتورها، گریس ها، روغن ترمزها، رسوبات، رطوبت، روغن صنعتی، مایعات برش فلزات و غیره.
علاوه بر این (( یک مطالعه روغن کارکرده غیر شمارشی)) که بوسیله انجمن مدیریت روغن کارکرده بریتیش کلمبیا گزارش شده است نشان می دهد که تقریبا ۵۰ درصد روغن مصرفی جمع آوری می شود۱۶. که به طور عمده روغن موتور کارکرده می باشد. ۲۵ درصد روغن سوخته جمع آوری شده دفن یا نابود می شود و حداکثر ۷۵ درصد آن بازیافت می شود.
 از آنجاییکه قبلا گفته شد تقاضای جهانی حال حاضر روغن ویرجین ۷/۴۱ میلیون تن گزارش شده است، پس حدود ۲۱ میلیون تن روغن سوخته جمع آوری می گردد، که ۲۵ درصد آن نابود می شود؛ بنابراین ۷۵/۱۵ میلیون تن تصفیه و بازیافت می گردد. ممکن است نتیجه گیری شود که کمتر از ۷۵/۱۵ میلیون تن بازیافت می شود اما با اینحال ۷۵/۱۵ میلیون تن تخمین خوبی می تواند باشد.
نرخ تشکیل روغن سوخته در مناطق/کشورهای عمده
تولید روغن سوخته در برخی از مناطق/ کشورهای عمده جهان به شکل زیر گزارش شده است.
a)    ایالات متحده۱۷
تقاضای روانکارها پیش بینی می شود که سالانه ۳/۱ درصد رشد کند تا به ۶۶/۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ برسد. با این حال با وجود رکود در بازار ممکن است این پیش بینی تحقق نیابد.
جدول ۱-۴-۳: تقاضای روغن روانکار بر پایه نوع روانکار

نوع روغن روانکار

تقاضا میلیون تن در سال

درصد

کاربردهای معمول

مایعات خودرو

۰۴/۵

۴۴/۵۹

روغن موتور، مایعات انتقال اتوماتیک

روغن صنعتی

۸۱/۱

۲۹/۲۱

هیدرولیک، توربین، روغن دنده، مایعات فلزکاری و تجهیزات دیزلی

روغن فرآیند

۴۶/۱

۲۷/۱۷

لاستیک، ترانسفورماتور، روغن های اسپری کشاورزی و سفید

گریس

۱۷/۰

۰۱/۲

خودرو و صنعت

مجموع

۴۸/۸

۱۰۰

در طبقه بندی روغن های روانکاری معمول، شکل ۱-۴-۳a سهم هریک را نشان می دهد. شکل ۱-۴-۳b و ۱-۴-۳c به ترتیب سهم روانکارها و روغن کارکرده خودروهای مختلف ، روغن قابل جمع آوری و جمع آوری شده برای بازیافت را نشان می دهد.
شکل  ۱-۴-۳a: سهم بخش های مصرفی اصلی برای روغن های روانکار
تخمین تولید روغن سوخته (3)
همانطور که ملاحظه می شود سهم خودرو ۵۱ درصد، صنعتی ۴۱ درصد، دریایی ۷ درصد، گریس ۱ درصد می باشد.
شکل  ۱-۴-۳b: سهم روانکارهای مصرفی خودروهای مختلف
تخمین تولید روغن سوخته (4)
همانطور که ملاحظه می شود سهم خودروهای بنزینی ۳۱ درصد، دیزلی ۴۵ درصد، ام سیکل ۱۱ درصد، دنده اتوماتیک ۶ درصد و بقیه ۷ درصد می باشد.
شکل  ۱-۴-۳c: سهم روانکارهای صنعتی مختلف
 تخمین تولید روغن سوخته (5)
همانطور که ملاحظه می شود سهم هیدرولیک ۲۵ درصد، موتور صنعتی ۳۵ درصد، روغن دنده ۴ درصد، روغن کمپرسور ۱۱ درصد، فلزکاری ۵ درصد، بقیه ۲۰ درصد می باشد.
b) منطقه اروپا۱۸
 روغن سوخته تولیدی در کشورهای اروپایی انتخاب شده (روغن روانکار جمع آوری شده و قابل جمع آوری در اتحادیه اروپا) توسط سازمان انرژی آمریکا گزارش شده است. با توجه به منابع EC حدود ۵ میلیون تن روغن پایه سالانه در اروپا مصرف می شود بخش خودرو و صنعت به ترتیب ۶۵ و ۳۵ درصد آنرا شامل می شوند. جزییات روغن سوخته در زیر آمده است:

 • ۵۰ درصد روغن های مصرفی در طول مصرف از دست می رود ( احتراق، تبخیر، رسوب باقیمانده در مخازن و غیره)
 • ۵۰ درصد روغن سوخته قابل جمع آوری است
 • روغن موتور بیشتر از ۷۰ درصد روغن سوخته را تشکیل می دهد (۷۵/۱ میلیون تن)
 • روغن صنعتی در حدود ۳۰ درصد است
 • نرخ متوسط جمع آوری روغن سوخته در اروپا در سال ۲۰۰۰ به ۷۰ الی ۷۵ درصد می رسد
 • ۲۵ الی ۳۰ درصد باقیمانده به صورت غیرقانونی سوزانده یا دفن می شوند
 • این پدیده از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است
 • تاثیر این سیستم جمع اوری اغلب برای روغن موتور، بالا بوده و بیشتر از ۸۰ درصد و برای روغن صنعتی سیاه، کم بوده و کمتر از ۱۰ درصد می باشد
 • میانگین ۲۵ درصد از روغن سوخته قابل جمع اوری ( ۳۳ درصد روغن سوخته جمع آوری شده) در سال ۱۹۹۹به کارخانه بازیافت می رود در حالیکه ۵۰ درصد روغن سوخته به عنوان انرژی در سال ۱۹۹۹ در اروپا استفاده شده است
 • کوره های چرخان در کارخانه های سیمان نقش مهمی در استفاده روغن سوخته به عنوان انرژی دارند

شکل ۱-۴-۳d سناریوی روغن سوخته قابل جمع اوری و واقعا جمع اوری شده برای بازیافت در اروپا را نشان می دهد. ممکن است در جایی دیده شود ۴۶ درصد روغن سوخته قابل جمع اوری تخمین زده می شود ولی فقط حدود ۳۷ درصد واقعا برای بازیافت جمع آوری شده است یا ممکن است ۳۰ درصد از روغن سوخته قابل جمع آوری، جمع نشده باشد. مقدار روغن سوخته قابل جمع آوری در بیشتر موارد کمتر از ۵۰ درصد می باشد.
شکل ۱-۴-۳-d: روغن کارکرده، روغن قابل جمع آوری و جمع شده برای بازیافت در کشورهای اروپایی
image012
همانطور که دیده می شود خطوط از چپ به راست روغن مصرفی، قابل جمع آوری و جمع آوری شده می باشد.
c) آسیا۱۹
آسیا بزرگترین بازار روغن می باشد که ۳۰ درصد تقاضای مصرف جهانی را دارد، که روغن موتور های با گرید مختلف بزرگترین سهم را دارند. روغن موتور کارکرده به تنهایی ۶۷/۰ میلیون تن از روغن سوخته را در سال تشکیل می دهد. EPA ادعا می کند روغن موتور کارکرده می تواند تبدیل به روغن پایه ای بهتر از روغن پایه ویرجین شود.
تخمین زده شده است که پتانسیل رشد روغن برای کشورهای آسیایی در ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، بین ۵/۰ تا ۸/۴ درصد می باشد که ژاپن با ۵/۰ درصد کمترین رشد و چین با ۸/۴ و هند با ۶/۴ درصد بیشترین رشد را دارند، همچنین روغن های پایه گروه II در آسیا به گروه II+ تغییر می کنند. بیشترین رشد تقاضای روغن در چین می باشد که تخمین زده شده است در سال ۲۰۱۰  به ۵/۵ میلیون تن می رسد که حدود ۴۰ درصد بازار روغن آسیا می باشد.
رشد اقتصادی منجر به سرمایه گذاری در صنعت تصفیه در آسیا شده است، بسیاری از کارخانه های بلندینگ در چین روغن های پایه گروه دو و سه را به دلیل دسترسی بهتر منطقه ای استفاده می کنند. نیاز روغن موتورهای با کیفیت بالاتر برای این بازارها توسط تولیدکنندگان اورجینال برای خودروهای اروپایی، آمریکایی و ژاپنی تامین می شوند. هند نیز بازار روغن پایه بزرگی دارد که به طور جزیی دارای مشخصات متفاوتی از چین می باشد. نزدیک یک سوم تقاضای روغن پایه هند برای روغن های خاص مانند روغن سفید، روغن ترانسفورموتور و ژل نفتی می باشد. این تقاضا هند را تبدیل به بازار بزرگی برای روغن های گروه دو و سه مخصوصا برای منطقه کره می کند.
چین موتور رشد بازار روغن پایه آسیا باقی می ماند. افزایش خرید و فروش خودرو در چین که از آمریکا سبقت گرفته است تقاضای روغن پایه چین را برای تولید روغن موتور افزایش می دهد که تخمین زده می شود ۵۰ درصد روغن پایه آن صرف تولید روغن موتور می گردد. به علاوه شدت رشد صنعتی چین در سال ۲۰۰۹ رشد زیاد تقاضای روغن صنعتی را نیز موجب می شود. کاربردهای بخش خودرو و دریایی در هند کمتر از چین می باشد. فروش منطقه ای روغن موتور در برابر مجموع تقاضای روغن پایه ۴۰ درصد تخمین زده می شود. این بدان معنی است که دامنه بزرگی برای بازیافت روغن سوخته در آسیا وجود دارد.
d) آمریکای لاتین۲۰
برزیل بیش از ۱۲۲/۱ میلیون تن روغن پایه در سال ۲۰۰۸ مصرف کرده است. برزیل بزرگترین مرکز تصفیه دوم روغن های کارکرده می باشد که بیش از ۵۰ درصد روغن سوخته را جمع آوری می کند و این کار را تحت شرایط استاندارد محیط زیست آن کشور انجام می دهد. ۱۵ مرکز جمع آوری فعال در سراسر برزیل وجود دارند که یک ناوگان با بیش از ۲۰۰ کامیون دارند. حدود ۱۰۶/۰ میلیون تن در سال روغن سوخته از تعویض روغنی ها، ایستگاههای خدمات، تعمیرگاهها و مراکز صنعتی جمع آوری می شود.
مکزیک حدود ۲۴۷/۰ میلیون تن روغن پایه در سال ۲۰۰۸ تولید کرده است که حدود ۴۰ درصد تقاضای مکزیک می باشد. بقیه آن یعنی حدود ۶۰۵/۰ میلیون تن در سال، وارد شده است. اگر در نظر بگیریم که فقط ۵۰ درصد روغن ویرجین به عنوان روغن کارکرده قابل جمع اوری می باشد، که از این مقدار ۷۰ درصد آن واقعا جمع می شود، بنابراین روغن کارکرده جمع اوری شده مکزیک ۲۱۰/۰ میلیون تن در سال تخمین زده می شود.
بازار روغن آرژانتین ۳۵۰/۰ میلیون تن در سال می باشد و ونزوئلا حدود ۳۵۰/۰ میلیون تن در سال روغن پایه مصرف می کند، برای این دوکشور میزان روغن کارکرده جمع آوری شده به همان روشی که برای مکزیک در بالا محاسبه شد، حدود ۱۲۲/۰ میلیون تن تخمین زده می شود.
e) استرالیا۲۱
حدود ۴۵/۰ میلیون تن روغن روانکاری هر سال در استرالیا فروخته می شود. در حالیکه بعضی مانند موتور دو زمانه ماشین چمن زنی تمام روغن را کامل مصرف می کند، بعضی دیگر مانند موتور وسایل نقلیه و ماشین آلات حجم زیادی روغن سوخته تولید می کنند که می توان بازیافت و دوباره استفاده کرد. صنعت و جامعه حداقل ۲۲۵/۰ میلیون تن روغن سوخته، سالانه در استرالیا تولید می کنند. با پشتیبانی نظارت محصول برای برنامه نفتی دولت استرالیا، استرالیا تقریبا ۱۹۴/۰ میلیون تن از روغن سوخته اش را در سال ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۵ بازیافت کرده است؛ با وجود اینکه نرخ بالایی می باشد ولی ۰۵/۰ الی ۰۹/۰ میلیون تن از روغن سوخته به حساب نیامده است. در طول سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۰۹ حدود ۲۷/۰ میلیون تن از روغن سوخته بوسیله صنعت و جامعه تولید شده و برای بازیافت در دسترس بوده اما حدود ۲۴/۰ میلیون تن از روغن سوخته جمع و بازیافت شده است.
f) نیوزیلند۲۲
روغن کارکرده تنها پسماند بزرگ مایع غیر آبی در نیوزیلند می باشد. تخمین زده می شود ۲۶۴۶۰ میلیون تن هرسال تولید می شود. (تقریبا ۵۲۹۲۰ میلیون تن روغن روانکار هر سال فروخته می شود که حدود ۵۰ درصد هر سال نشت می کند یا سوزانده می شود یا به طریق دیگر از بین می رود).
برنامه بازیافت روغن کارکرده برای چند سال اجرا شده است. شرکت های بزرگ روغن، شبکه سراسری جمع آوری دارند و روغن سوخته ها را به ملبورن می برند که کوره سیمان بندر غربی نیوزیلند در آنجاست و در دمای بالا سوزانده می شوند. سوزاندن روغن سوخته در کوره های دمای بالا سازگار با محیط زیست صورت می گیرد و به طور موثری آلودگی ها را از بین می برد. در بعضی نواحی، اپراتورهای محلی روغن را برای کوره های دمای پایین جمع می کنند تا در کارخانه های آسفالت یا روغنکاری جاده بسوزانند ( که اغلب به رضایت منابع نیاز ندارد). مقادیر نامعلوم اما احتمالا کمی از روغن سوخته دفن شده یا به محیط زیست ریخته می شود.
g) آفریقای جنوبی۲۳
به طور تخمینی ۱۰۶/۰ میلیون تن روغن سوخته در سال در آفریقای جنوبی تولید می شود، که در سال ۲۰۰۸ گزارش شد که ۷۰ درصد آن با موفقیت بازیافت شده است.
h) ترکیه۲۴
ترکیه حدود ۳۲/۰ میلیون تن در سال روغن سوخته تولید می کند. بیشترین تولید کننده های روغن سوخته اتوبوس ها و ماشین های سنگین هستند که به دلیل سهم بالای آنها در حمل و نقل و نیاز بالای آنها به روغن موتور می باشد. در حال حاضر بیشتر آن به صورت سوخت گرمایی بازیافت می شود نه به صورت روغن پایه ای که می تواند به صنعت روانکاری برگردد.
i) نیجریه۲۵
نیجریه ۳۳۲/۰ میلیون تن روغن پایه در سال وارد می کند (سال ۲۰۰۴(، که اگر در نظر گرفته شود که حداقل ۸۰ درصد آن با سطوح کیفی مختلف بلندینگ می شوند بازار روغن موتور ویرجین آن حدود ۲۶۰/۰ میلیون تن در سال تخمین زده می شود. اگر تولید روغن کارکرده ۵۰ درصد روغن ویرجین در نظر گرفته شود، وقتیکه روغن سوخته قابل جمع آوری کمتر از ۳۰ درصد باشد، حجم روغن کارکرده نیجریه ۱۳۰/۰ میلیون تن تخمین زده می شود که کمتر از ۰۷۸/۰ میلیون تن برای بازیافت و تصفیه می تواند جمع اوری شود.