صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: اطلاعات عمومیکاتالیست‌های زنجیره تولید اوره و آمونیاک
مهیا 6 ماه قبل

کاتالیستهای زنجیره تولید اوره و آمونیاک

 • کاتالیست هیدروژناسیون
 • گارد سولفورزدایی
 • کاتالیست ریفرمینگ با بخار آب
 • کاتالیست ریفرمینگ ثانویه
 • کاتالیست شیفت دما بالا
 • کاتالیست شیفت دما پایین
 • کاتالیست متاناسیون
 • کاتالیست حذف هیدروژن

 


 
کاتالیستهای زنجیره تولید متانول

 • کاتالیست هیدروژناسیون
 • گارد سولفورزدایی
 • کاتالیست پیش ریفرمینگ
 • کاتالیست ریفرمینگ با بخار آب
 • کاتالیست ریفرمینگ اتوترمال
 • کاتالیست سنتز متانول

 

 
کاتالیستهای زنجیره تولید هیدروژن در صنعت پالایش نفت

 

 • کاتالیست هیدروژناسیون
 • گارد سولفورزدایی
 • کاتالیست ریفرمینگ با بخار آب
 • کاتالیست شیفت دما بالا
 • کاتالیست شیفت دما پایین
 • کاتالیست متاناسیون

 

 
کاتالیست های زنجیره تولید آهن اسفنجی در صنعت فولاد

 •  
 • گارد سولفورزدایی
 • کاتالیست خنثی آهن اسفنجی
 • کاتالیست نیمه فعال آهن اسفنجی
 • کاتالیست فعال آهن اسنفجی – فرآیند میدرکس
 • کاتالیست فعال آهن اسنفجی – فرآیند پرد

 

 
کاتالیست های صنایع عملیات حرارتی

 • كاتاليست سنتز گاز اندومتريك
 • كاتاليست كراكينگ آمونياك

 
سایر کاتالیست های تولیدی شرکت نفت و گاز سرو

 •  کاتالیست سنتز فرمالدهید
 •  كاتاليست پلتفرمينگ
 •  كاتاليست  CRR
 •  كاتاليست دي هيدروژناسيون پارافين
 •  کاتالیست اتیلن اکساید
 •  كاتاليست GTL
 •  كاتاليست هیدروتریتینگ
 •  كاتاليست ایزومریزاسیون
 • کاتالیست اسیدسولفوریک