آلکیلاسیون نفتالین

آلکیلاسیون نفتالین

آلکیلاسیون نفتالین: آلکیلاسیون نفتالین با اولفینهای 6،12،20کربنه درحضور کاتالیزورهای زئولیت که دارای عامل کاتیونی با حداقل شعاع 2.5 آنگستروم صورت می گیرد.این کاتیونها می تواند هیدرات آمونیوم،سدیم ،پتاسیم ویا کاتیونهای آلی آمونیوم مثل تترا آلکیل آمون ...