مینی پالایشگاه

ساخت انواع ریفاینری (مینی پالایشگاه)

ساخت کوره پیرولیز تحت خلاء

ساخت دستگاه تصفیه شیمیایی و فیزیکی روغن

ساخت دستگاه فیلتراسیون روغن

Untitled-1

بدون آلودگی محیط زیست

با استاندارد API آمریکا

پکیج تصفیه روغن سوخته

۲

ساخت دیگ های جوش

ساخت انواع سیستم های بلندینگ

ساخت انواع مخازن ذخیره سوخت و مواد نفتی

فروش انواع روغن های صنعتی تصفیه دوم

فروش روغن سوخته

فروش روغن پایه ( روغن ۵۰ )

فروش روغن گرید ۷۰

فروش روغن ۱۰۴۰

فروش روغن ۱۵۴۰

فروش روغن ۲۰۵۰

فروش روغن در ظرف ۴ لیتر

فروش روغن در ظرف ۵ لیتر

فروش روغن در ظرف ۲۰ لیتر

فروش روغن در ظرف ۲۰۸ لیتر بشکه ای