بازرسی خطوط نفت و گاز

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ 

 • ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ
 • ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮدم و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
 • ﻋﺪم ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ
 • اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ راﻫﻬﺎي اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮارات ﺣﺮﯾﻢ
 • ﻋﺪم ﻋﺒﻮر ﺗﺎﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر

ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت  ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري داﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻣﺴﯿﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداران اﺑﻼغ ﺷﻮد.

ﻧﻘﺸﻪ

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ را ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ، زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ داراي اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در ﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﭘﻮﺷﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﺎده ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺎﺗﻮر UTM

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮد و ﻣﻮازي ﻫﻢ، ﻣﺪارات ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻘﯽ و ﻣﻮازي ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮة زﻣﯿﻦ در ﻣﺤﻮرX ﻫﺎ (ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرات) ﺑﻪ 60 ﻗﺴﻤﺖ 6 درﺟﻪ اي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﮐﻪ 30 زون (ﻣﻨﻄﻘﻪ) در ﻧﯿﻤﮑﺮة ﺷﺮﻗﯽ و 30 زون در ﻧﯿﻤﮑﺮة ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺎﺗﻮر (UTM)

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮة زﻣﯿﻦ در ﻣﺤﻮر Yﻫﺎ (ﻣﺪارات) ﺑﻪ 20 ﻗﺴﻤﺖ 8 درﺟﻪ اي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ 10 زون (ﻣﻨﻄﻘﻪ) در ﻧﯿﻤﮑﺮة ﺷﻤﺎﻟﯽ و 10 زون در ﻧﯿﻤﮑﺮة ﺟﻨﻮﺑﯽ، از80  درﺟﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎ 80 درﺟﮥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻘﺎط، ﺧطوط وﺳطﺢ

ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﯾﮏ ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎه ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻣﺨﺘﺼﺎتXY ﻧﺸﺎن داد.

ﺧﻂ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﯾﮏ ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﺼﺎتXY در اﺑﺘﺪا و ﻣﺨﺘﺼﺎتXY در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.

ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ 

 • ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘﯾﺎس ھﺎ در نقشه
 • ﺷرح ﻣﺧﺗﺻﺎت ﭘروژه
 • ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻘﺎطﻊ ھﺎ
 • ﺑرداﺷت اولیه
 • ﺑرداﺷت ﺛﺎﻧویه
 • ﺗﻌﯾﯾن ﻋوارض زﻣﯾن نقشه
 • ﮐﺎداﺳﺗر

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﺸﻨﺎﺳﯽ

 • ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ﺧﺎک
 • ازﺑررﺳﯽ ﺷراﯾط طﺑﯾﻌﯽ زﻣﯾن
 • ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘﺎوﻣت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺧﺎک
 • زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ وژﺋو ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ و اﺛرات ﻧﺎﺷﯽ از زﻟزله ﺳطﺢ اب ھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ
 • ﭼﺳﺑﻧدی ﺧﺎک
 • ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎک