وزیری 6 ماه قبل

تصفیه روغن ترانسفورماتور
09123960995
تصفیه روغن به دو صورت میباشد که هر دو شامل روشهای ته نشین سازی، فیلتراسیون، سانتریفوژ و تصفیه مجدد است.
هرگاه عمل تصفیه و احیاء روغن به صورت آبگیری و خشک کردن روغن باشد، اصطلاحاً « تصفیه فیزیکی » خوانده میشود و زمانی که روغن به شرایط تشکیل لجن با افزایش میزان اکسیداسیون رسیده باشد، تصفیه فیزیکی به تنهایی قادر به جبران و احیاء فساد روغن نمیباشد؛ لذا «تصفیه فیزیکی- شیمیایی» روغن باید انجام گردد.
از طریق عملیات پالایش مجدد روغن (تصفیه با حلالها، تصفیه با اسید سولفوریک و فیلترهای فعال) می توان شرایط روغن را تا حد شرایط روغن نو ارتقاء داد. این روش برای مصرف کننده های بزرگ و یا کارخانه های ترانسفورماتورسازی و تعمیرات ترانسفورماتور با احیای شیمیایی روغن مقرون به صرفه است.
۱- تصفیه فیزیکی روغن

جهت تصفیه فیزیکی روغن چهار روش پیشنهاد شده است.

  1. تصفیه از آب
  2. استفاده از فیلترهای کاغذی
  3. گاززدایی برای جدا کردن گازهای محلول در روغن
  4. روش گریز از مرکز برای جداسازی ناخالصیهای جامد

حد مشخصات روغن برای انجام تصفیه فیزیکی

شکست الکتریکی یا ولتاژ شکست
۴۰ کیلو ولت برای ۲٫۵ میلی متر

عدد اسیدی
حداکثر ۰٫۱mg KOH/goil

کشش بین سطحی آب و روغن
حداقل ۲۱×۱۰-۳ N/M

ضریب تلفات عایقی در ۹۰ درجه سانتیگراد
حداقل ۱۵×۱۰-۳

مقدار آب
حداکثر ۳۵ PPM

 
روش تصفیه فیزیکی روغن ترانس در ایران کاملا معمول و رایج است. در این تصفیه، روغن به صورت پیوسته و در یک مدار بسته از قسمت پائین ترانس به کمک یک پمپ مکیده شده و گرم میشود. سپس روغن را از یک فیلتر عبور میدهند تا ذرات معلق آن جذب گردد.
این فیلتر، خنثی و از جنس کاغذ و یا چینی است. بعد از آن روغن را وارد یک محفظه نسبتاً بزرگ که خلاء شده است، مینمایند تا رطوبت آن بخار شود. برای جدا شدن رطوبت از روغن، سطح تماس روغن و هوا (خلاء) را زیاد مینمایند. این عمل یا به صورت پودر کردن روغن و یا پاشیدن آن به داخل محفظه خلاء انجام میگردد. در نتیجه استفاده از این سیستم علاوه بر گرفتن تمام آب آزاد از روغن، مقدار آب محلول در آن را تا مقدار ۱۰ ppmکاهش میدهند و مقدار گاز حل شده به ۰/۲۵درصد حجم کاهش مییابد.
۲- تصفیه فیزیکی- شیمیایی روغن

تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور در محل نصب ترانس معمول نیست. در اینجا در مورد نوعی تصفیه که اصطلاحاً احیاء فیزیکی-شیمیایی خوانده می شود، صحبت خواهد شد. این تصفیه در صورتی لازم می شود که مشخصات روغن به مقادیر حدی جدول زیر رسیده باشد.

 
حد مشخصات روغن برای انجام تصفیه فیزیکی- شیمیایی

شکست الکتریکی یا ولتاژ شکست
حداقل ۳۰ کیلو ولت برای ۲٫۵ میلی متر

کشش بین سطحی آب و روغن
حداقل ۱۸×۱۰-۳ N/M

عدد اسیدی
حداکثر ۰٫۴mg KOH/goil

ضریب تلفات عایقی در ۰ درجه سانتیگراد
حداقل ۵×۱۰-۳

 

در این روش علاوه بر تصفیه فیزیکی، روغن از خاک رنگبر عبور داده می شود و خواص فیزیکی و شیمیایی آن تغییر می کند. با افزایش میزان اکسیداسیون، شرایط تشکیل لجن در روغن ایجاد می شود و چون عمل تصفیه فیزیکی به تنهایی قادر به جبران تغییرات شیمیایی ناشی از فساد روغن نیست، روغن به تدریج کارآیی خود را از دست میدهد و بالاخره حالتی پیش میآید که تکرار عمل تصفیه فیزیکی تغییری در شرایط آن نشان نمی دهد.