nn 6 ماه قبل

پیرولیز
روشی است با تاریخچه طولانی در صنعت. این روش مشتمل بر حرارت دادن یک ظرف، مخزن ، … در غیاب اکسیژن است. مواد آلی که غالباً در حرارت های بالا ناپایدار هستند در این حرارت تبدیل به گاز می شوند. در این هنگام با تنظیم حرارت و فشار می توان کیفیت محصولات نهایی را کنترل نمود. در دماهای پایین تر، روغن های آلی تولید می شوند، در حالیکه در دماها بالاتر گاز تولید می شود. فرآیند پیرولیز یک فرآیند انرژی بر است و تنها هنگامیکه ارزش حرارتی مواد ورودی بالا باشد فرآیند می تواند به طور خودکفا و پیوسته انجام شود. گازهای تولید شده در فرآیند پیرولیز عبارتند از: متان، پروپان، دی اکسید کربن، هیدروژن و بخار آب. همینطور قطران ذغال و خاکستر از خروجی های دیگر این تکنولوژی هستند.
پسماند شهری به عنوان یک ماده بسیار ناهمگن باید برای ورود به این سیستم پیش فرآوری شود. مقدماتی ترین بخش این پیش پردازش جدا سازی اجزای غیر آلی مانند شیشه و فلزات از مواد ورودی برای جلوگیری از اتلاف انرژی است. همینطور فرآیند پیش تصفیه ممکن است شامل فرآیند های جدا سازی، خرد سازی یا تراکم پسماند باشند. در شکل زیر شمای کلی فرآیند پیرولیز ارائه شده است.