بررسی و مقایسه دو روش قلیایی و اسیدی در تصفیه روغنهای کارکرده از نظر اثرات زیست محیطی

بررسی و مقایسه دو روش قلیایی و اسیدی در تصفیه روغنهای کارکرده از نظر اثرات زیست محیطی - روشهای متعارف تصفیه فاضلاب روغنی

بررسی و مقایسه دو روش قلیایی و اسیدی در تصفیه روغنهای کارکرده از نظر اثرات زیست محیطی پالایش نفت به طور اجتناب ناپذیری حجم زیادی از فاضلاب روغنی تولید می کند. دفع پساب های روغنی که از نظر زیست محیطی قابل قبول است، یک چالش فعلی برای صنعت نفت است. امروزه توجه بیشتری به تکنیک […]