تصفیه شیمیایی (احیاء) روغن ترانسفورماتور

Chemical purification (reduction) of transformer oil

تصفیه شیمیایی (احیاء) روغن ترانسفورماتور تصفیه شیمیایی فرآیندی است که آلودگیهای قطبی محلول و نامحلول در روغن را به روشهای فیزیکی و شیمیائی حذف نموده یا کاهش می دهد. فرآیندهای احیاء نیاز به تجهیزات، تخصص و تجربه خاص نیاز دارند. مشخصات اساسی محصول نهایی باید ارزیابی شده تا اطلاعات لازم درخصوص میزان کارایی فرآیند و […]