Burned or Used Oils

ده نکته در مورد روغنهای سوخته یا کارکرده

ده نکته در مورد روغنهای سوخته یا کارکرده در بازدیدی که از یکی از شرکتهای تصفیه دوم روغن داشتم به نکات جالب توجهی برخوردم که در این پست به آنها می پردازم. قبل از آنکه به بیان این نکات به پرداز م باید اشاره کنم که اصطلاح تصفیه دوم روغن از کجا آمده ...