روش تصفیه فرآورده های سفید

روش تصفیه فرآورده های سفید

روش تصفیه فرآورده های سفید (بنزین ها ونفت سفید)با استفاده از اسید سولفوریک: هدف از این عملیات خنثی نمودن ترکیبات بازی ,حذف ترکیبات اکسیژن دار واکسیده کردن مرکاپتانها به دی سولفیدهای کم ضررتر می باشد.همچنین اسیدسولفوریک ,ترکیبات اتیلنی را به استرهای ...