روغن صنعتی

روغن پايه چیست؟ - روغن سفید White Oil - روغن صنعتی - روغن های گرافیتی - ده نکته در مورد روغنهای سوخته یا کارکرده - رنگ بری روغن های تولیدی

روغن صنعتی یک روان کننده یک ماده است که معمولا برای کاهش اصطکاک بین سطوح در تماس متقابل، که در نهایت باعث کاهش گرما تولید شده در هنگام حرکت سطوح می شود. این ممکن است عملکرد انتقال نیروها، انتقال ذرات خارجی یا گرم کردن یا خنک سازی سطوح را نیز داشته باشد. ویژگی کاهش اصطکاک […]