عملکرد دستگاه پیرولیز

عملکرد دستگاه پیرولیز

عملکرد دستگاه پیرولیز: شرکت پتروپالایش پارمیس واحد پیرولیز در حقیقت یک فرآیند شکست حرارتی کنترل شده که روی ترکیبات آلی در غیاب هوا تحت یک فشار کنترل شده و کاهیده انجام گرفته وموجبات تولید روغن پیرولیز ,دوده وگاز وخاکستر می گردد. چون فرآیند کاملا تخ ...