فرآیند پالایش روغن (تصفیه دوم)

فرآیند پالایش روغن (تصفیه دوم)

فرآیند پالایش روغن (تصفیه دوم) در مرحله اول، مولکول ها از طریق تقطیر اتمسفر (یعنی در فشار اتمسفر معمولی)، با توجه به وزن مولکولی آنها جدا می شوند. در طی این فرآیند که به عنوان تاپینگ (پالایش) نیز شناخته می شود، روغن در پایین ستون تقطیر 60 متری در دم ...