ويژگي هاي منحصر روغن موتور

ويژگي هاي منحصر روغن موتور - چرا روغن موتور بايد تعويض شود ؟ آيا سياه شدن روغن موتور نشاندهنده زمان مناسب تعويض روغن است ؟

ويژگي هاي منحصر روغن موتور شايد به دفعات شنيده و يا خوانده باشيد كه روغن موتور را در 5000 ، 10000 كيلومتر و يا بيشتر ، بايد تعويض نمود . دليل ذكر اين اعداد براي كاركرد روغن چيست و چرا براي روغن هاي مختلف متفاوت است . مجموعه مطالبي كه در خصوص روغن موتور ارايه […]