آلکیلاسیون نفتالین:

آلکیلاسیون نفتالین با اولفینهای 6،12،20کربنه درحضور کاتالیزورهای زئولیت که دارای عامل کاتیونی با حداقل شعاع 2.5 آنگستروم صورت می گیرد.این کاتیونها می تواند هیدرات آمونیوم،سدیم ،پتاسیم ویا کاتیونهای آلی آمونیوم مثل تترا آلکیل آمونیوم باشد.درنتیجه محصول بدست آمده روغنهای سنتزی مو نو آلکیله  ویا پلی الکیله نفتالین می باشد.

برای ساخت روغنهای سنتزی ازاولفینهای C12-C30ترجیحاC14-C18در آلکیلاسیون نفتالین استفاده می شود.

درحالت کلی آلکیلاسیون ترکیبات آروماتیک در یک بستر ثابت کاتالیست زئولیت تحت شرایط کنترل شده معمولا از دمای 100درجه سانتیگراد تا دمای 400 درجه سانتیگراد ازفشار 0.2تا 250 اتمسفر صورت می گیرد.

نسبت مولی ترکیبات آروماتیک به عامل آلکیله کننده از 0.1به 1تا حدود 50 به 1متغیراست.

اگر از نفتالین بعنوان  آروماتیک استفاده شود حداقل فشار 50پوند بر اینچ مربع هست.که از گازخنثی وبی اثر نیتروژن برای تامین فشار استفاده می گردد.وهمچنین مانع تصعید نفتالین می گردد.

در متدهای مختلف تولید از کاتالیزورهای زئولیت استفاده می گردد.

دریکی ازروشها زئولیتUSYبه شکلHکلسینه شده وبرای آلکیلاسیون نفتالین برای تولید روغن سنتزی پایه استفاده می شود.این کاتالیست حاوی 0.47 درصد وزنی سدیم می باشد.

 

برای تولید از یک اتوکلاو بهره گرفته شده وبا نسبت مولی 2ب1 آلفااولفینC14به نفتالین وبا2درصدوزنی کاتالیست مذکور دردمای400درجه فارنهایت برای 6ساعت  دراتمسفرنیتروژن واکنش صورت گرفته وسپس عملیات تقطیر در600 درجه فارنهایت بعد ازجداسازی کاتالیست صورت می گیرد.

نتیجه حاصله 26 درصد وزنی روغن سنتزی آلکیله حاصل می گردد.که این روغن حاصله 85 درصد مو نو آلکیله ،8 درصد دی آلکیله و7درصد وزنی دیمر می باشد.

با افزایش میزان کاتالیست از 2درصدوزنی به 5درصدومیزان نفتالین به آلفا الفینC14از 38به 22وتغییر با میزان 83به45 نتیجه حاصله به شرح زیر می باشد.

میزان تولید روغن سنتزی از 26درصدبه 54 درصد تغییرمی کند .

روغن مو نو آلکیله به 80 درصد ودی آلکیله به 17 درصد ومیزان دیمر به 3 درصد وزنی تغییر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *