بازيافت روغن كاركرده به روش اسیدی و خاك

بازيافت روغن كاركرده به روش اسیدی و خاك

بازيافت روغن كاركرده ( سوخت) به روش خاك جهت بازیافت روغن کارکرده ( سوخته ) روشهای مختلفی از جمله روشهای تقطیر ، هیدروژناسیون ، اسیدی ، قلیایی ، و ... در دنیا وجود دارد که سه روش ذیل عمده ترین روشهای بازیافت روغن سوخته (کارکرده) می باشند. 1) تصفیه ...