بازيافت روغن كاركرده به روش اسیدی و خاك

بازيافت روغن كاركرده به روش اسیدی و خاك - بازیافت روغن سوخته موتور با فناوری نانو - بازیافت روغن کارکرده ( سوخته ) روشهای تقطیر

بازيافت روغن كاركرده به روش اسیدی و خاك جهت بازیافت روغن کارکرده ( سوخته ) روشهای مختلفی از جمله روشهای تقطیر ، هیدروژناسیون ، اسیدی ، قلیایی ، و … در دنیا وجود دارد که سه روش ذیل عمده ترین روشهای بازیافت روغن سوخته (کارکرده) می باشند. 1) تصفیه با اسید موسوم به روش اسیدی […]