History of refined oil refining

تاریخچه تصفیه روغن سوخته

تاریخچه تصفیه روغن سوخته-روغن کارکرده (تصفیه دوم) روغن موتور ها از بین نمی رود، فقط کثیف می شود. همانطور که استفاده می شود، آلودگی ها (گرد و غبار و ذرات ناشی از عملکرد موتور ها) با روغن ها مخلوط  شده و باعث کاهش راندمان و عملکرد روغن می شود  و نیاز ...