تصفیه روغن تقطیری کانتینیوز

تصفیه روغن تقطیری کانتینیوز

تصفیه روغن تقطیری کانتینیوز تقطیر مداوم، نوعی تقطیر، جداسازی مداومی است که در آن یک مخلوط به طور مداوم (بدون وقفه) وارد فرآیند می شود و بخش های جدا شده به طور مداوم به عنوان جریان های خروجی حذف می شوند. تقطیر عبارت است از جداسازی یا جداسازی جزئی ...