معرفي انواع نفت و روغن ها

معرفي انواع نفت و روغن ها - چهار نوع اصلی روغن - روغن های متوسط - روغن های سوخت سنگین - روغن های ارگانیک - روغن های معدنی - تقطیر سبک

معرفي انواع نفت و روغن ها اگرچه ما تمایل داریم که همه انواع نفت را زیر یک کلمه سه حرفی جمع کنیم، اما در واقع انواع مختلفی از نفت خام وجود دارد. این ماده می تواند از نظر چگالی و رنگ بسیار متفاوت باشد، از یک ماده طلایی بسیار سبک و آزادانه تا یک ماده […]