معرفي انواع نفت و روغن ها

معرفي انواع نفت و روغن ها

معرفي انواع نفت و روغن ها اگرچه ما تمایل داریم که همه انواع نفت را زیر یک کلمه سه حرفی جمع کنیم، اما در واقع انواع مختلفی از نفت خام وجود دارد. این ماده می تواند از نظر چگالی و رنگ بسیار متفاوت باشد، از یک ماده طلایی بسیار سبک و آزادانه تا یک ماده […]